Life Clinic Therapy

Life Clinic Therapy poskytuje psychoterapeutickou péči, léčbu závislosti a osobní udržitelný rozvoj formou práce na 3 klinických pracovištích. Našemu systému práce říkáme „life therapy“. Je založen na principu integrativního přístupu, který v sobě propojuje různé přístupy a pracuje s tím, který je pro danou situaci a osobu tím nejvhodnějším. V pohledu na člověka-klienta využíváme konceptu tří elementů (tzv. „základní triády“) MYSL-TĚLO-DUŠE, a to z důvodu, aby naše léčba zajišťovala co nejkomplexnější péči o daného člověka a přispívala v co nejvyšší míře k podpoře života daného jedince s cílem zajistit maximální osobní udržitelný rozvoj!

3 pohledy znamenají, že se snažíme na každou věc, problém, událost či situaci pohlížet ze tří různých úhlů pohledu, a to z pohledu somatického, psychického a spirituálního

3 elementy TĚLO – MYSL – DUŠE pokládáme za základní složky života každé lidské bytosti, pokud tyto složky nejsou v jakémsi souladu, či je nějaká výrazně upozaděna na úkor jiné, může to způsobovat v životě člověka pocity nespokojenosti až dokonce krize

3 cesty volíme jako způsoby a formy práce, kterými lze pracovat na zajištění pocitu životní spokojenosti, souladu, harmonie a štěstí. Těmito cestami jsou psychologické a právní poradenství, psychoterapie a zážitková terapie

ZÁKLADNÍ TRIÁDA

JAKO KONCEPCE SYSTÉMU LIFE THERAPY

Mysl

Element MYSL představuje naší mentální uvědomělost, která nám do života přináší racionalitu, vědomí a vědění. Často se však v naší moderní středoevropské společnosti stává, že tato komponenta zastíní ty ostatní a tím dostane náš život do nerovnováhy.

Tělo

Element TĚLO představuje komponentu cítění a emocí. Pokud informace našeho těla neposloucháme nebo je nechceme slyšet a nejsme na ně naladění, vede to často k vyčerpání energetických zásob nebo až k nemocím.

Duše

Element DUŠE nám do života přináší víru, naději, pocity sounáležitosti s celkem, přijetí, pocit, že nás něco přesahuje. Je na každém, zda si na toto místo dosadí, sebe, Boha, přírodu či něco jiného. Je jen důležité mít tento element zastoupený...

Pokud je ten který z elementů vůči ostatním ve výrazné a dlouhodobé nerovnováze může být jeho či jejich deficit pociťován jako osobní nepohoda a posléze vyústit až v některý z typů problémů - v konflikt, osobní krizi či ztrátu smyslu života.

Východiska naší práce

Východiska naší práce nacházíme u Doc. Mudr. Jaroslava Skály, CSc.,  psychiatra a zakladatele systému léčby závislostí v ČR. Ten byl zakladatelem protialkoholní léčebny v Praze u Apolináře. Během svého 32 letého působení vypracoval komplexní léčebný program závislostí. V roce 1951 inicioval založení záchytné stanice – prvního zařízení svého druhu na světě. Zabýval se i výzkumem, prevencí a léčbou závislostí na psychoaktivních látkách. Kromě alkohologie, která byla jeho povoláním, se zabýval i psychoterapií. Své pacienty tak nejen léčil za závislosti, ale pomáhal jim najít i novou životní náplň, aby nesklouzli zpět. Velkou roli v jeho životě hrál sport, který ve svých léčebných metodách také hojně užíval. Součástí léčby byl především běh.

Doc. Mudr. Jaroslav Skála, CSc.

8 PRINCIPŮ LIFE CLINIC THERAPY

 

 

Přijetí

Podpora

Úcta

Odbornost

Zkušenost

Etika

Diskrétnost

Zodpovědnost