Psychoterapie

Psychoterapie se zaměřuje na léčbu psychických obtíží a onemocnění z různých úhlů pohledu, tak jak jej různé psychoterapeutické směry nabízejí. Pracuje s celou strukturou Vaší osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Někdy se zabývá se i vývojem Vaší osobnosti (jak se vyvinuly Vaše  vzorce myšlení, cítění a chování, které nám komplikují současný život a jak je změnit). Je to společné hledání produktivních a neproduktivních vzorců a mechanismů chování). Je to podpora v nalezení vlastní cesty z potíží, vlastní cesty životem. To obnáší trochu více nejistoty než poradenství. Cílem psychoterapie je zbavit se příznaků, nemoci, cítit se dobře, získat kontrolu nad svým chováním, zvýšit autonomii, zlepšit vztahy uvnitř skupiny (např. rodiny).

Výjimkou je podpůrná psychoterapie – ta není a ze své podstaty nemůže být zaměřena na léčbu a změnu. Je zaměřena na doprovázení, pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci, či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Psychická podpora a zájem umožňuje lépe snášet stres. Někdy se v průběhu péče oba přístupy (poradenství a terapie) doplňují.

Poradenství i psychoterapie mohou řešit podobné problémy, rozdíl je ve způsobu práce a hloubce, kterou se zabývají strukturou osobnosti člověka.

Psychoterapie má různé formy, dle délky jejího trvání ji můžeme rozdělit na:

  • Krátkodobá psychoterapie (do 25 sezení)

Má omezený cíl, a to zmírnit, nebo odstranit určitý konkrétní příznak, zvládnout ohraničený problém týkající se zrání Vaší osobnosti, rodinného systému apod. Částečně může zasáhnout i do struktury Vaší osobnosti.

  • Střednědobá psychoterapie (do 50 sezení)

Má za cíl odstranění příznaku, pracuje v širším záběru se strukturou Vaší osobnosti, může přinést reálné změny ve Vašem chování, jednání a přístupu daného jedince.

  • Dlouhodobá psychoterapie (nad 50 sezení)

Může trvat i několik let. Jejím cílem je upevnění a rozvoj započatých změn v hlubokých strukturách Vaší osobnosti.

 

FORMY PSYCHOTERAPIE/PORADENSTVÍ

Podívejte se, jak která forma psychoterapie/poradenství funguje a co nabízí:

Individuální psychoterapie a poradenství

Individuální setkání probíhají jen ve dvou, tedy Vy a terapeut. Poradenství/terapie je vedena formou řízeného rozhovoru, tedy dialogu mezi Vámi a terapeutem, na jehož podkladě se postupně odhalují příčiny potíží, se kterými se v běžném životě potýkáte a jejich souvislosti, jež nemusí být na první pohled zřejmé. Máte možnost nahlédnout na svůj vlastní život a problémy s odstupem a použít k tomu novou zkušenost, kterou si můžete z terapeutického sezení odnést. Pamatujte, Vaše téma, se kterým přicházíš´te, není ani banální ani zbytečné, pokud cítíte, že Vás trápí a zatěžuje a máte potřebu o něm hovořit. Naším tématem může být i jen potřeba zorientovat se, kam můžete jít a s kým můžete svůj problém řešit. K terapeutické konzultaci využíváme také moderní technologie… může proběhnout i přes skype.

Párová psychoterapie a poradenství

Párové poradenství/terapie se soustřeďuje především na vztah mezi dvěma konkrétními lidmi. Můžete žít s pocitem, že si nerozumíte se svým partnerem/partnerkou, přítelem/přítelkyní, manželem/manželkou tak jako dříve, že pocit sounáležitosti a harmonie vystřídali hněv, vzájemné obviňování a pocity křivdy. Možná se rozmýšlíte, zda ve vztahu pokračovat, nebo jej ukončit… Role partnera je ta nejtěžší ze všech životních rolí a celý život se jí musíme učit, proto možná před takto vážným rozhodnutím stojí za to se s partnerem sejít u nás. My jako terapeuté můžeme být mediátorem, který vám pomůže překlenou první obtížné období znovu nacházení cesty k sobě, nabídnu vám bezpečné prostředí, ve kterém se můžete vyhnout zbytečným dalším zraněním. Můžete se naučit nejen lépe chápat potřeby své a toho druhého, ale získat i dovednosti si tyto potřeby a přání vzájemně sdělovat a naplňovat.

Rodinná psychoterapie a poradenství

Rodinné poradenství/terapie je metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Při setkáních budeme pracovat s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Rodinu chápeme jako uzavřený systém, kdy při narušení jeho vnitřní rovnováhy vzniká disbalance, která narušuje jeho celé fungování. Terapie je pak vedena snahou obnovit tuto narušenou rovnováhu, pojmenovat vzniklý problém a dál s ním pracovat. Ke každému členovi rodiny přistupujeme jako k článku celého rodinného systému a v jeho osobních potížích hledáme souvislost se současným fungováním jeho rodiny.

Skupinová psychoterapie a poradenství

Skupinová psychoterapie je přístup, který využívá k léčebným účelům skupinovou dynamiku – vztahy a interakce mezi členy skupiny a tím nabízí prožití širší sociální a vztahové roviny než terapie individuální. Ve skupinové formě práce se mohou objevit prvky poradenství, jde však hlavně o terapeutický proces. Jako nejdůležitější faktory, které Vám skupina může dát, vnímáme skupinovou kohezi (soudržnost), emoční podporu, projekci, sdílení problémů, naslouchání a měnící se vztahy a vzájemné role uvnitř skupiny, sebeprojevení a zpětnou vazbu. Při naší práci Vám nabídneme techniky z různých terapeutických směrů, sociální a psychologické techniky, nácvik sociálních dovedností a nácviky rolí – toto vše Vám může pomoci při svém osobnostním rozvoji a změně, o kterou se snažíte.