Poradenství a psychoterapie

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení Vašeho konkrétního problému, v psychologické oblasti může jít o problémy vztahového, osobního, komunikačního charakteru apod., v právním poradenství může jít např. o přípravu na rozvod a s tím spojené majetkové vyrovnání či úprava styku s dětmi, finanční problémy a s tím spojené řešení dluhů atd.).

Poradenství Vám může pomoci hledat vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí, rozšiřovat pohled na možnosti řešení problému, poskytnout odborné informace k problému, doporučení, učit potřebným novým dovednostem. Jedná se většinou o krátkodobou formu podpory 1 - 5 sezení. Cílem poradenství je pomoci vyřešit Vám aktuální problém a podpořit Vaši schopnost se s problémy vyrovnávat. Může probíhat individuální, párovou i rodinnou formou.

 

Psychoterapie se zaměřuje na léčbu psychických obtíží a onemocnění z různých úhlů pohledu, tak jak jej různé psychoterapeutické směry nabízejí. Pracuje s celou strukturou Vaší osobnosti a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky. Někdy se zabývá se i vývojem Vaší osobnosti (jak se vyvinuly Vaše  vzorce myšlení, cítění a chování, které nám komplikují současný život a jak je změnit). Je to společné hledání produktivních a neproduktivních vzorců a mechanismů chování). Je to podpora v nalezení vlastní cesty z potíží, vlastní cesty životem. To obnáší trochu více nejistoty než poradenství. Cílem psychoterapie je zbavit se příznaků, nemoci, cítit se dobře, získat kontrolu nad svým chováním, zvýšit autonomii, zlepšit vztahy uvnitř skupiny (např. rodiny).

Výjimkou je podpůrná psychoterapie – ta není a ze své podstaty nemůže být zaměřena na léčbu a změnu. Je zaměřena na doprovázení, pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci, či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Psychická podpora a zájem umožňuje lépe snášet stres. Někdy se v průběhu péče oba přístupy (poradenství a terapie) doplňují.

Psychoterapie má různé formy, dle délky jejího trvání ji můžeme rozdělit na:

  • Krátkodobá psychoterapie (do 12 sezení)

Má omezený cíl, a to zmírnit, nebo odstranit určitý konkrétní příznak, zvládnout ohraničený problém týkající se zrání Vaší osobnosti, rodinného systému apod. Částečně může zasáhnout i do struktury Vaší osobnosti.

  • Střednědobá psychoterapie (do 50 sezení)

Má za cíl odstranění příznaku, pracuje v širším záběru se strukturou Vaší osobnosti, může přinést reálné změny ve Vašem chování, jednání a přístupu daného jedince.

  • Dlouhodobá psychoterapie (nad 50 sezení)

Může trvat i několik let. Jejím cílem je upevnění a rozvoj započatých změn v hlubokých strukturách Vaší osobnosti.

Poradenství i psychoterapie mohou řešit podobné problémy, rozdíl je ve způsobu práce a hloubce, kterou se zabývají strukturou osobnosti člověka.